Služby - Jak to u nás funguje 

 • Utrpěli jste úraz, chcete odškodnění. Nebo se soudíte už příliš dlouho a konce nevidno. Obrátíte se na náš, my posoudíme Vaši právní pozici. Budou-li Vaše nároky oprávněné, zajistíme prostřednictvím s námi spolupracujících advokátů jejich vymožení. Při průtazích v řízení pak odškodnění takových průtahů.

Kolik mne to bude stát?

 • Stát Vás to nebude nic. Národní odškodňovací centrum je nepodnikatelský subjekt.

Máme ale prosbu:

 • Když se  „do toho dáme“, což učiníme za předpokladu, že o úspěchu budeme přesvědčeni – Vás požádáme o darování 15-20% (podle obtížnosti) získaného odškodnění ve prospěch našeho Národního odškodňovacího centra, z.s. K darování dojde ale jen a výhradně v případě úspěchu a z reálných peněz, které Vám budou vyplaceny, tedy nic dopředu po Vás chtít nebudeme. Z těchto procent se pak hradí provoz našeho Centra, cestovné, základní náklady advokátům apod. Vzor smlouvy je uveden níže.

 

 • Spolupracujícím advokátům nebudete platit nic, ani v ořípadě úspěchu, ani při neúspěchu. Hotové náklady advokátů hradíme z darů našemu Centru. Nadto jim náleží – při úspěšném zakončení sporu - tzv. Přísudek, který budou vedle Vašeho odškodnění hradit škůdci, či jejich pojiš'tovny. Zavolejte či napište, rádi Vám všechno vysvětlíme.

Pro koho je je služba určena?

 • Naše služba je určena každému, kdo utrpěl škodu na zdraví při dopravní nehodě, pracovní či jiný úraz, nemoc z povolání apod., nebo kdo má nároky pracovněprávní nebo kdo se setkal s průtahy v jakémkoli řízení. Když si nejste jisti, nevadí, kontaktujte nás e-mailem na adresu nodc.zs@gmail.com nebo třeba telefonicky, nebo si smluvte osobní schůzku a my Vám bezplatně poradíme.

 

Kdo službu zajišťuje?

 • Službu zajišťuje v organizační fázi naše Centrum, konkrétní právní zastoupení pak vždy konkrétní advokát podle specializace. Tomu také budete udělovat plnou moc pro konkrétní případ a uzavírat s ním – vedle našeho Centra jako dalšího smluvního partnera – jednoduchou smlouvu o právní pomoci, kde mj. bude zakotveno, že Vy osobně nebude hradit právnímu zástupci nic, jen, jak je uvedeno shora, v případě úspěšného zakončení poskytnete Dar našemu Centru.

 

Vzor smlouvy:

  Smlouva o právní pomoci uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb.

  o advokacii ve znění pozdějších předpisů

  a

  S m l o u v a    d a r o v a c í

  Článek I.

  Smluvní strany

  1. K l i e n t :

  • XXX(dále jako „Klient“ či „Dárce“);

  1. A d v o k á t :

  • XXX (dále jen „Advokát“);

  1. O b d a r o v a n ý :

  • Národní odškodňovací centrum, z.s., IČ 03340538, se sídlem Březenská 2466/4, 182 00 Praha 8, e-mail: libor.petricek@gmail.com (dále jen jako „Obdarovaný“);

  Článek II.

  Předmět smluv

  Předmětem Smluv zachycených na této Listině je poskytnutí právní služby klientovi advokátem podle zákona o advokacii, a smlouva o darování části budoucího majetku:

  • právní pomoc bude poskytnuta advokátem klientovi v řízení mimosoudním i případném soudním, o odškodnění úrazu klienta, který utrpěl (specifikace úrazu) (dále také „Úraz“);

  • darování, které bude Dárcem provedeno z části odškodnění ve prospěch Obdarovaného;

   

  Článek III.

  Rozsah právních služeb

  Podle vývoje ve věci poskytne advokát při vymáhání škody tyto služby:

  • posouzení důvodnosti nároku a jeho výše;

  • zpracování a zajištění mimosoudní komunikace;

  • právní zastoupení klienta v mimosoudních řízeních;

  • právní zastoupení klienta v řízeních soudních či správních vedených v souvislosti s odškodněním Úrazu;

   

  Článek IV.

  Práva a povinnosti advokáta

  1. Advokát je povinen:

  • chránit oprávněné zájmy a práva klienta. Jedná přitom čestně a svědomitě, důsledně využívá všech zákonných prostředků a uplatňuje vše, co podle svého přesvědčení a příkazů klienta považuje za prospěšné;

  • zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při poskytování právní pomoci podle této smlouvy dozví. Této mlčenlivosti může být zproštěn jen klientem, a to písemnou formou;

  1. Advokát je oprávněn nechat se při poskytování právní pomoci zastoupit jiným advokátem, zaměstnancem advokátní kanceláře nebo advokátním koncipientem.

  2. Advokát není vázán příkazy klienta, pokud jde o oblast právního názoru. Advokát není dále vázán příkazy klienta, pokud jsou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a předpisy vydanými Českou advokátní komorou k výkonu advokacie.

   

  Článek V.

  Práva a povinnosti klienta

  • Klient je povinen:

   • Poskytnout advokátovi potřebné doklady, informace a součinnost nezbytnou pro vedení věci a poskytnutí právní pomoci;

   • Informovat advokáta o změnách, jež nastaly na jeho straně a mají či mohou mít vliv na řádné provádění právní pomoci;

  • Klient je oprávněn být průběžně informován podle svého požadavku o stavu zpracování věci, žádost o informaci zašle klient na e-mailovou adresu advokáta XXX nebo běžnou poštou na adresu sídla advokáta nebo se průběžně dotáže telefonicky.

   

  Článek VI.

  Plná moc

  1. Klient podle potřeby advokáta udělí advokátovi pro plnění této smlouvy plnou moc s tím, že potřebný počet stejnopisů plných mocí bude advokátovi dodáván dle jeho požadavků v návaznosti na probíhající jednání.

  Článek VII.

  Odměna a platební podmínky

  1. Za činnosti prováděné pro klienta podle této smlouvy náleží advokátovi odměna spočívající v tzv. Přísudku přisouzeného soudem klientu jako náhrada nákladů právního zastoupení v případném soudním řízení vedeném proti škůdci, či dalšímu účastníku na jeho straně (např. Pojišťovně).

  2. Pokud by z jakýchkoli důvodů nedošlo k přiznání Přísudku soudem, či k úhradě Přísudku škůdcem či za škůdce (např. pojišťovnou), není advokát oprávněn požadovat úhradu Přísudku po klientovi.

  3. Advokát není oprávněn účtovat klientovi další náklady, platby či odměnu, nedohodne-li se v konkrétní věci v závislosti na mimořádných okolnostech s klientem jinak, taková dohoda musí mít písemnou formu a je považována za přílohu této Smlouvy.

   

  Článek VIII.

  Smlouva o darování části budoucího majetku

  1. Dárce se tímto zavazuje darovat obdarovanému jako zvláštní odměnu podle § 2060 NOZ .....% (v rozmezí 15-20%) z části svého budoucího majetku spočívajícího v odškodnění újmy majetkové i nemajetkové vzniklého mu v souvislosti s Úrazem a vymožené prostřednictvím Advokáta.

  2. Přijme-li plnění od škůdce či osoby za škůdce plnící (např. Pojišťovny) za Klienta-Dárce advokát, je oprávněn za Klienta–Dárce, provést Darování podle čl.VIII.1. této smlouvy, o takto splněné Darovací povinnosti je Advokát povinen Klienta informovat.

  3. Je-li součástí vymoženého plnění i opětující se plnění ve prospěch Klienta („renta“), je základem pro výpočet výše Daru analogicky podle § 8/2 vyhl.č. 177/1996 Sb. součet hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.

  Článek IX.

  Platnost smlouvy, zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami;

  2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu do pravomocného ukončení případu.

  3. Účinnost smlouvy lze kdykoli ukončit vzájemnou dohodou stran nebo jednostrannou písemnou výpovědí kterékoli ze stran. Výpovědní doba činí 3 měsíců a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně;

  4. Ukončení účinnosti smlouvy nemá vliv na již zahájená jednání, jakož i soudní spory, včetně všech práv a povinností plynoucích v souvislosti s tím z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;

  5. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami;

  6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom;

  Dne

   

  ______________________________                                                                                                        _____________________________

  XXX                                                                                                                                                          Národní odškodňovací centrum, z.s.

  klient                                                                                                                                                         obdarovaný

   

  _____________________________

  XXX

  advokát

   

  Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

   .